เข้าระบบ

ขอให้สถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรปวช.บันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนนักศึกษาเก่าในโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาเก่าด้วยโปรแกรม nfe2013 และตรวจสอบความถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ค.๒๕๕๙ เพื่อส่งให้สำนักงานกศน. ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ขั้นตอนการตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล นศ. หลักสูตร ปวช.

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-2802924 หรือ e-mail : IT_planning@nfe.go.th กรณีพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งที่ asana@growuptech.net

Online 1 คน

 ภาคเรียน :
รหัส จังหวัด หลักสูตร ปวช. ปรับปรุง พ.ศ. 2546 หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 รวม น.ศ. ใหม่ รวม ปวช.
น.ศ .ใหม่ ปวช. น.ศ. ใหม่ ปวช.
ภาคเหนือ
  0400 กำแพงเพชร 0 0 62 62 62 62
  1200 เชียงราย 0 0 26 26 26 26
  1300 เชียงใหม่ 0 0 0 10 0 10
  3500 พิจิตร 0 0 41 41 41 41
  3900 แพร่ 0 11 0 19 0 30
  6300 สุโขทัย 0 5 74 74 74 79
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  0300 กาฬสินธุ์ 0 69 560 560 560 629
  0500 ขอนแก่น 0 518 321 1,181 321 1,699
  2000 นครราชสีมา 0 0 348 348 348 348
  2600 บุรีรัมย์ 0 0 37 37 37 37
  4200 มุกดาหาร 0 0 81 85 81 85
  5300 เลย 0 0 40 40 40 40
  5500 สกลนคร 0 0 203 220 203 220
  6900 อุดรธานี 18 19 1,118 1,286 1,136 1,305
  7200 อุบลราชธานี 0 68 209 263 209 331
  7500 อำนาจเจริญ 71 71 0 0 71 71
ภาคกลาง
  0200 กาญจนบุรี 0 0 54 54 54 54
  0900 ชัยนาท 0 0 48 48 48 48
  3100 อยุธยา 0 2 61 61 61 63
  5000 ลพบุรี 0 0 43 60 43 60
  6100 สระบุรี 0 2 84 84 84 86
  6200 สิงห์บุรี 0 0 20 20 20 20
ภาคใต้
  0100 กระบี่ 0 0 90 91 90 91
  1199 ศฝช ชุมพร 0 4 0 0 0 4
  2100 นครศรีธรรมราช 0 0 2 2 2 2
  3000 ปัตตานี 0 0 40 40 40 40
ภาคตะวันออก
  0700 ฉะเชิงเทรา 0 0 4 8 4 8
  0800 ชลบุรี 0 0 76 76 76 76
  5800 สมุทรปราการ 0 0 254 290 254 290
  7300 สระแก้ว 0 0 2 11 2 11
  รวม 89 769 3,898 5,097 3,987 5,866