เข้าระบบ

ขอให้สถานศึกษาที่เปิดหลักสูตรปวช.บันทึกข้อมูลนักศึกษาใหม่ และลงทะเบียนนักศึกษาเก่าในโปรแกรมทะเบียนนักศึกษาเก่าด้วยโปรแกรม nfe2013 และตรวจสอบความถูกต้องให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พ.ค.๒๕๕๙ เพื่อส่งให้สำนักงานกศน. ซึ่งจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

ขั้นตอนการตรวจสอบ/แก้ไขข้อมูล นศ. หลักสูตร ปวช.

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-2802924 หรือ e-mail : IT_planning@nfe.go.th กรณีพบปัญหาในการใช้งาน กรุณาแจ้งที่ asana@growuptech.net

Online 2 คน

 ภาคเรียน :
รหัส จังหวัด หลักสูตร ปวช. ปรับปรุง พ.ศ. 2546 หลักสูตร ปวช. พ.ศ. 2556 รวม น.ศ. ใหม่ รวม ปวช.
น.ศ .ใหม่ ปวช. น.ศ. ใหม่ ปวช.
  รวม 0 0 0 0 0 0